Þjónustufræði

Með námi í þjónustufræði hefur Háskólinn á Bifröst skapað sér enn frekari sérstöðu hér á landi þar sem aðrir háskólar á Íslandi bjóða ekki upp á sérhæfða kennslu á sviði þjónustu. Slík þekking verður sífellt mikilvægari í markaðsumhverfi nútímans.

Þjónusta hefur um árabil verið kennd í verslunarstjóranámi við Háskólann á Bifröst auk þess sem BS nám með áherslu á markaðssamskipti, felur í sér þjónustutengda þætti. Reynsla og þekking er því til staðar sem tryggja gæði hins nýja náms í þjónustufræði. Námið er 180 ECTS og lýkur með BS gráðu í viðskiptafræði með áherslu á þjónustufræði.

Grunnnám í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst er alhliða viðskiptanám sem ætlað er að búa nemendur undir ábyrgðar-, forystu- og stjórnunarstörf í atvinnulífi og samfélagi. Námið samanstendur af almennum viðskiptafræðigreinum eins og fjármálum, reikningshaldi, stjórnun og markaðsfræði. Nemendur geta dvalið eina önn í skiptinámi við erlendan samstarfsháskóla.

Uppbygging námsins

Nemendur öðlast góðan grunn í viðskiptatengdum greinum s.s. stjórnun, markaðssetningu og fjármálum. Þá fara allir nemendur í gegnum þverfagleg námskeið þar sem þeir öðlast hagnýta þekkingu s.s. á sviði lögfræði, vísindalegri aðferðafræði, upplýsingatækni og framsækni og tjáningu. Námsgreinar sem tengjast beint þjónustufræði spanna yfir 30% af einingum námsins en ef misserisverkefni og önnur verkefni tengd þjónustu eru talin saman er fagleg tenging við þjónustufræði tæp 45% af einingum námsins. Í náminu er lögð áhersla á mannlega þáttinn í stjórnun og við veitingu á þjónustu og t.a.m. taka nemendur námskeið í þjónandi forystu (e. servant leadership).

Námskeið á sviði þjónustu eru:

  • Þjónustustjórnun
  • Tilgangur og eðli samfélagsmiðla
  • Gæðamál og þjónusta
  • Nýsköpun í ferðaþjónustu, stofnun og rekstur ferðaþjónustufyrirtækja* -
  • Markaðsfræði ferðaþjónustu og afþreyingar* -
  • Ferðaþjónusta og menning* 

*Skyldunámskeið fyrir nemendur sem velja áherslu á ferðaþjónustu

Nám á Bifröst

Í Háskólanum á Bifröst er leitast við að þróa námsbrautir í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í atvinnulífi og samfélagi. Kennarar eru starfandi sérfræðingar á hverju sviði fyrir sig enda státar Háskólinn á Bifröst af afar sterkum tengslum við atvinnulífið. Við Háskólann á Bifröst er lögð mikil áhersla á persónulega þjónustu til nemenda, bæði af hálfu kennara og annars starfsfólks skólans.

Rík áhersla er lögð á að nemendur geti annars vegar unnið sjálfstætt og hins vegar í hópi. Jafnframt er  áhersla lögð á gagnrýna hugsun og hagnýta tengingu við úrlausn raunhæfra verkefna. Verkefnavinna er stór þáttur námsmats og vinna nemendur að verkefnum jafnt og þétt yfir hverja lotu og þannig geta nemendur tileinkað sér skilning á námsefninu jafnt og þétt. Kennarar leggja inn hljóðfyrirlestra á kennslukerfi skólans reglulega til að miðla kennsluefni til nemenda. Nemendur geta síðan nálgast fyrirlestrana og farið yfir á þeim tíma sem hentar hverjum og einum. Námið í Háskólanum á Bifröst fer fram í lotubundinni kennslu. Önninni er þannig skipt upp í tvær lotur, 7 vikur hver. Á vinnuhelgum á Bifröst fá nemendur tækifæri til að taka þátt í fjölbreyttum viðfangsefnum. Vinnuhelgar fara fram tvisvar sinnum á önn, þ.e. ein helgi á hvorri lotu. Þá gefst nemendum tækifæri til þess að hitta kennara, samnemendur, taka þátt í umræðum og hópverkefnum, sem og hlýða á gestafyrirlesara úr atvinnulífinu í námskeiðum sem það á við.

Sérstaða í kennsluháttum Háskólans á Bifröst felst meðal annars í svökölluðum misserisverkefnum. Auk þeirra verkefna sem unnin eru innan einstakra námskeiða gefst nemendum því kostur á að vinna sjálfstæð hópverkefni á þeirra kjörsviði á meðan náminu stendur. Misserisverkefnin eru kennd yfir sumarannir og eru þau viðamikil verkefni sem nemendur vinna saman sem teymi af 4-6 einstaklingum að rannsóknum og úrlausn sjálfstæðra hópverkefna sem eru síðan kynnt og lögð í dóm kennara og samnemenda. Samhliða misserisverkefnum fá nemendur markvissa þjálfun í verkefnastjórnun. Nemendur eiga að vinna tvö slík verkefni í náminu. Í misserisverkefnum er byggt á kennsluaðferð sem kallast lærdómsþróun (e. learning by developing). Þetta er kennsluaðferð sem byggir á náinni samvinnu nemenda og leiðbeinenda sem og annarra fagaðila á vinnumarkaði. Verkefnavinnan gerir miklar kröfur til nemenda en í verkefnunum er haft að leiðarljósi að þróa nýjar leiðir til að auka verðmætasköpun, samkeppnishæfi, sjálfbærni og nýsköpun. Með aðferðum lærdómsþróunar hafa nemendur stórt hlutverk sem styrkir þá og eykur hæfni þeirra til að takast á við raunverkefni þegar út á vinnumarkaðinn er komið að loknu námi. Einnig hjálpa þessi verkefni nemendum að undirbúa sig við þá vinnu sem felst í því að skrifa lokaritgerð.

Framvinda og námslok

Grunnnám er 180 ECTS og á Bifröst gefst nemendum kostur á að ljúka námi á tveimur og hálfu ári þar sem boðið er upp á nám á sumarönn. Nemendur geta því lokið 80 ECTS einingum á ári í stað 60. Með þessu móti er hægt að ljúka námskeiðum að mestu leyti á fyrstu tveimur námsárum, en á þriðja ári gera nemendur lokaverkefni auk þess að ljúka einingum sem eftir eru með starfsþjálfun eða valnámskeiðum.

Inntökuskilyrði og umsóknarfrestur

Til að geta innritast í námið þurfa nemendur að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegri menntun t.d. úr Háskólagátt Háskólans á Bifröst.

Umsóknarfrestur er 15. júní fyrir haustönn og 10. desember fyrir vorönn. 

Námskrá

Námsskrá inniheldur upplýsingar um skipulag náms, kennsluaðferðir og námskeiðslýsingar ásamt lýsingu á þeirri þekkingu, leikni og hæfni sem nemendur eiga að búa yfir að námi loknu.

Hér má finna skipulag námsins í kennsluskrá skólans.