BA í skapandi greinum

BA í skapandi greinum er námsbraut á grunnstigi sem veitir nemendum menntun og þjálfun til að starfa í þessum vaxandi atvinnuvegi eða hafa áhuga á að leggja fyrir sig rannsóknir. Námsbrautin er til dæmis sniðin fyrir þá sem vilja öðlast innsýn og skilning á starfi framleiðenda, verkefnastjóra, umboðsmanna, útgefenda, sýningastjóra, listrænna stjórnenda, framkvæmdastjóra, frumkvöðla og „brautryðjenda“ í hinum margvíslegu menningar- og hugverkagreinum sem sameinast undir skilgreiningunni skapandi greinar. Þessar greinar eru til dæmis, tónlist, kvikmyndir, leikir, leikhús, hönnun, fjölmiðlar, auglýsingar, tíska, upplifun, afþreying og nýmiðlun.

BA í skapandi greinum er þverfaglegt á sviði viðskiptafræði, stjórnunar, menningarfræði og markaðsfræði. Námið er tengt raunhæfum verkefnum þar sem lögð er áhersla á að veita góðan grunn fyrir nemendur til að finna störf við hæfi eða til að bæta við sig frekara námi á meistarastigi, til dæmis í menningarstjórnun. Náminu lýkur með 14 ECTS eininga BA-ritgerð.

Markmið með námsbrautinni

Námið veitir innsýn í bæði hagnýta og fræðilega þætti. Lögð er áhersla á að læra með því að koma hugmyndum og verkefnum í framkvæmd en um leið kynnast nemendur því helsta sem er að gerast í rannsóknum í skapandi greinum. Námið miðar að því að miðla þekkingu um þau störf sem eru í boði í atvinnugreininni og þjálfa hæfni til að vinna innan geirans. Markmið námsins er að veita nemendum grunn sem nýtist þeim í fjölbreyttum verkefnum sem í boði eru og um leið dýpka skilning þeirra í gegnum eigin verkefnavinnu á völdu sviði innan skapandi geira.

Hvaða hæfni tileinkar nemandi sér?

Nemandi sem hefur lokið BA-prófi í skapandi greinum ætti að hafa tök á þeim aðferðum og verkfærum sem notuð eru til að þróa hugmyndir innan geirans og koma þeim í framkvæmd.

Við leggjum áherslu á að nemendur hafi að námi loknu:

 • Góðan skilning á skapandi greinum sem atvinnuvegi
 • Góðan skilning á störfum og tækifærum innan skapandi greina
 • Yfirsýn yfir verkferla og framleiðslu menningarviðburða og menningarefnis
 • Átti sig á sífelldum breytingum og þróun innan geirans
 • Kunni að sýsla með hagnýtan hugverkarétt
 • Hafi tileinkað sér akademísk vinnubrögð

Stefnt er að því að nemendur:

 • Skilji eðli skapandi greina og hvers konar störf henta þeim sjálfum best
 • Geti þróað og framkvæmt eigin hugmyndir
 • Tileinki sér aga og góð vinnubrögð
 • Átti sig á mikilvægi þess að hugsa í lausnum og meta verkefni
 • Kunni að vinna úr reynslu og nýjum upplýsingum
 • Séu meðvitaðir og sýni skilning á afleiðingum sem varða lagalegt umhverfi, siðfræði og samfélagmál
 • Séu hæfir um að beita akademískum vinnubrögðum við úrlausn verkefna

Námsskipulag og námsmat

Fyrsta námsárið hefst á vinnusmiðju þar sem nemendur og kennarar koma saman til að ræða námið og tilgang þess. Hlutverk mitt í lífinu er áfangi þar sem nemendur eru leiddir í gegnum markmið sín og áseting með náminu þar sem gestafyrirlesarar koma með innblástur. Unnið verður út frá þessari vinnusmiðju í gegnum skólaárið. Öll námskeið eru kennd í fjarkennslu en gert er ráð fyrir því að nemendur geti hist reglulega til að vinna saman hópverkefni.

Námsmat byggir á hópverkefnum og einstaklingsverkefnum. Nemandi getur gert ráð fyrir hópverkefni í hverju námskeiði en samhliða því eru unnin smærri einstaklingsverkefni. Meðal verkefna sem nemendum stendur til boða að vinna er viðskiptaáætlun sem samanstendur af verkefnalýsingu og fjárhagsáætlun ásamt tímaramma og styrkleikagreiningu. Einnig er hægt að vinna markaðsáætlun eða áætlun um framkvæmd á ákveðnu verkefni eða viðburði.

Nám á Bifröst

Í Háskólanum á Bifröst er leitast við að þróa námsbrautir í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í atvinnulífi og samfélagi. Kennarar eru starfandi sérfræðingar á hverju sviði fyrir sig enda státar Háskólinn á Bifröst af afar sterkum tengslum við atvinnulífið. Við Háskólann á Bifröst er lögð mikil áhersla á persónulega þjónustu til nemenda, bæði af hálfu kennara og annars starfsfólks skólans.

Rík áhersla er lögð á að nemendur geti annars vegar unnið sjálfstætt og hins vegar í hópi. Jafnframt er  áhersla lögð á gagnrýna hugsun og hagnýta tengingu við úrlausn raunhæfra verkefna. Verkefnavinna er stór þáttur námsmats og vinna nemendur að verkefnum jafnt og þétt yfir hverja lotu og þannig geta nemendur tileinkað sér skilning á námsefninu jafnt og þétt. Kennarar leggja inn hljóðfyrirlestra á kennslukerfi skólans reglulega til að miðla kennsluefni til nemenda. Nemendur geta síðan nálgast fyrirlestrana og farið yfir á þeim tíma sem hentar hverjum og einum. Námið í Háskólanum á Bifröst fer fram í lotubundinni kennslu. Önninni er þannig skipt upp í tvær lotur, 7 vikur hver. Á vinnuhelgum á Bifröst fá nemendur tækifæri til að taka þátt í fjölbreyttum viðfangsefnum. Vinnuhelgar fara fram tvisvar sinnum á önn, þ.e. ein helgi á hvorri lotu. Þá gefst nemendum tækifæri til þess að hitta kennara, samnemendur, taka þátt í umræðum og hópverkefnum, sem og hlýða á gestafyrirlesara úr atvinnulífinu í námskeiðum sem það á við.

Sérstaða í kennsluháttum Háskólans á Bifröst felst meðal annars í svökölluðum misserisverkefnum. Auk þeirra verkefna sem unnin eru innan einstakra námskeiða gefst nemendum því kostur á að vinna sjálfstæð hópverkefni á þeirra kjörsviði á meðan náminu stendur. Misserisverkefnin eru kennd yfir sumarannir og eru þau viðamikil verkefni sem nemendur vinna saman sem teymi af 4-6 einstaklingum að rannsóknum og úrlausn sjálfstæðra hópverkefna sem eru síðan kynnt og lögð í dóm kennara og samnemenda. Samhliða misserisverkefnum fá nemendur markvissa þjálfun í verkefnastjórnun. Nemendur eiga að vinna tvö slík verkefni í náminu. Í misserisverkefnum er byggt á kennsluaðferð sem kallast lærdómsþróun (e. learning by developing). Þetta er kennsluaðferð sem byggir á náinni samvinnu nemenda og leiðbeinenda sem og annarra fagaðila á vinnumarkaði. Verkefnavinnan gerir miklar kröfur til nemenda en í verkefnunum er haft að leiðarljósi að þróa nýjar leiðir til að auka verðmætasköpun, samkeppnishæfi, sjálfbærni og nýsköpun. Með aðferðum lærdómsþróunar hafa nemendur stórt hlutverk sem styrkir þá og eykur hæfni þeirra til að takast á við raunverkefni þegar út á vinnumarkaðinn er komið að loknu námi. Einnig hjálpa þessi verkefni nemendum að undirbúa sig við þá vinnu sem felst í því að skrifa lokaritgerð.

Framvinda og námslok

Grunnnám er 180 ECTS og á Bifröst gefst nemendum kostur á að ljúka námi á tveimur og hálfu ári þar sem boðið er upp á nám á sumarönn. Nemendur geta því lokið 80 ECTS einingum á ári í stað 60. Með þessu móti er hægt að ljúka námskeiðum að mestu leyti á fyrstu tveimur námsárum, en á þriðja ári gera nemendur lokaverkefni auk þess að ljúka einingum sem eftir eru með starfsþjálfun eða valnámskeiðum. Á fyrsta námsári taka nemendur fjögur námskeið (samtals 18 ECTS einingar) um aðferðafræði og vinnubrögð. Náminu lýkur með 14 eininga BA ritgerð.

Inntökuskilyrði og umsóknarfrestur

Til að geta innritast í námið þurfa nemendur að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegri menntun t.d. úr Háskólagátt Háskólans á Bifröst.

Umsóknarfrestur er 15. júní 2022,  en einugis er tekið inn í námið einu sinni á hverju skólaári. 

Námskrá

Námsskrá inniheldur upplýsingar um skipulag náms, kennsluaðferðir og námskeiðslýsingar ásamt lýsingu á þeirri þekkingu, leikni og hæfni sem nemendur eiga að búa yfir að námi loknu.

Hér má finna skipulag námsins í kennsluskrá skólans.

Umsóknarfrestur er til 15. júní. 

SÆKJA UM