Leiðbeiningar um ritun lokaritgerða í grunnnámi við Háskólann á Bifröst BS/BA ritgerðir

Lokaverkefni grunnnema í BS og BA námi eru 14 ECTS en lokaritgerðir í lögfræði eru 12 ECTS. Nemendur þurfa að hafa lokið 150 ECTS til þess að hefja skrif lokaritgerðar. Um skrif lokaritgerða í grunnnámi gilda sérstakar reglur sem nemendur þurfa að kynna sér vandlega.

Lengdarviðmið er um það bil 1000 orð fyrir hverja einingu (að frátöldu efnisyfirliti, útdrætti, heimildaskrá og viðaukum). Nemendur skulu áætla nauðsynlegan tíma til að skrifa lokaritgerðir í ljósi þess að miðað er við að tvær ECTS samsvari einnar viku vinnu.

Ábyrgð nemenda

Nemandi ber sjálfur fulla ábyrgð á ritgerðarskrifum og leiðbeinandi er honum til leiðsagnar. Nemandi hefur frumkvæði að samskiptum við leiðbeinanda. Nemandi upplýsir leiðbeinanda um framvindu verkefnis og þeir skipuleggja vinnu milli viðtalstíma og/eða skila verkefnis eftir því sem við á.

Hlutverk leiðbeinanda

Leiðbeinandi gerir nemandanum grein fyrir þeim kröfum sem gerðar eru til lokaritgerða á grunnnámsstigi, veitir honum hvatningu og aðhald. Hlutverk leiðbeinanda er að aðstoða nemanda við efnisafmörkun og efnistök og stuðla að því að nemandinn beiti viðurkenndum, fræðilegum aðferðum við gerð verkefnisins. Leiðbeinandi veitir nemandanum ráð, m.a. um:

 • gerð rannsóknaráætlunar
 • afmörkun efnis
 • rannsóknarspurningu
 • gagnaöflun, úrvinnslu og greiningu gagna
 • framsetningu á niðurstöðum, frágang og ritgerðarsmíðina í heild

Leiðbeinandi skal veita nemanda viðtal vegna skila rannsóknaráætlunar, milliskila og lokaskila. Öll samskipti vegna lokaritgerðar, s.s. fundir, aðstoð, símtöl og tölvupóstur teljast til viðtalstíma.

Leiðbeinanda ber að skila nemanda efnislegum athugasemdum og ábendingum innan tveggja vikna frá skilum rannsóknaráætlunar í kennslukerfi, milliskila og lokaskila til leiðbeinanda.

Rannsóknaráætlun og milliskil

Nemendur vinna rannsóknaráætlun í samráði við leiðbeinanda. Ekki er gefin sérstök einkunn fyrir rannsóknaráætlun en hún þarf að vera samþykkt af leiðbeinanda. Nemandi sem ekki hefur skilað rannsóknaráætlun fyrir auglýstan skilafrest telst hafa sagt sig frá ritgerðarsmíð á önninni.

Í rannsóknaráætlun skal að jafnaði koma fram:

 • Forsíða með vinnuheiti verkefnis, nafni nemanda og nafni námsbrautar/deildar/skóla
 • Lýsing á verkefni og bakgrunni þess
 • Rannsóknarspurning/-ar og rannsóknarmarkmið
 • Tilgangur verkefnis – hagnýtt/fræðilegt gildi
 • Fræðilegur bakgrunnur og kenningar/hugtök sem vinna á með í verkefninu
 • Aðferðir og vinnubrögð við vinnslu verkefnisins (s.s. aðferðir við gagnaöflun)
 • Tímasett verkáætlun verkefnis
 • Drög að efnisyfirliti
 • Heimildaskrá með lista yfir helstu heimildir sem gert er ráð fyrir að verði notaðar við vinnslu verkefnisins

Í milliskilum ritgerðar (drögum að ritgerð) til leiðbeinanda skal frumleikaskýrsla (Originality report) frá ritstuldarforritinu Turnitin fylgja skilum í kennslukerfið.

Lokaskil til leiðbeinanda

Nemandi skilar lokadrögum að ritgerð til leiðbeinanda gegnum kennslukerfi skólans eigi síðar en fjórum vikum fyrir lokaskil til háskólaskrifstofu. Leiðbeinandi skilar umsögn um drögin innan tveggja vikna. Nemanda gefst í kjölfarið ráðrúm til að bregðast við athugasemdum frá leiðbeinanda fyrir lokaskil til skrifstofu.

Nemanda er ekki heimilt að skila lokaritgerð til skrifstofu nema að fengnu samþykki leiðbeinanda.

Lokaskil til háskólaskrifstofu

Við lokaskil til háskólaskrifstofu skal eftirfarandi gögnum skilað í kennslukerfi skólans:

 • PDF útgáfu lokaritgerðar
 • Staðfestingu á skilum í Skemmuna, rafrænt varðveislusafn skólans (sjálfvirkt svar)
 • Útfylltri yfirlýsingu um meðferð lokaverkefna
 • Eyðublaði vegna ritgerðarskila þar sem fram koma lykilhugtök ritgerðar og titill hennar á ensku 
 • Frumleikaskýrslu Turnitin

Skil lokaritgerðar í Skemmu eru yfirfarin af starfsfólki skólans og staðfest áður en ritgerð er birt eftir útskrift. Til samræmis við stefnu Háskólans á Bifröst um opinn aðgang að fræðaefni skulu lokaritgerðir vera opnar í Skemmunni nema ríkar ástæður gefi tilefni til annars. Lokaritgerð getur aldrei verið lokuð um ókomna tíð heldur er skylt að tilgreina opnunardagsetningu ritgerðar.

Frágangur lokaritgerða

Áhersla skal lögð á vönduð vinnubrögð í hvívetna við allan frágang ritgerða. Gæta skal sérstaklega að ráðvendni við heimildaskráningu en við meðferð heimilda skal farið að reglum Háskólans á Bifröst sem miðast við APA staðalinn. Frekari upplýsingar um skráningu heimilda og sérreglur lagadeildar er að finna á heimasíðu skólans. Misbrestur á meðferð heimilda, ritstuldur, kynning á efni annarra líkt og um eigið verk sé að ræða og falsanir af öllu tagi geta varðað við brottrekstur í samræmi við reglur Háskólans á Bifröst.

Eftirfarandi gildir um uppsetningu ritgerða:

 • Lokaverkefni skulu snyrtilega uppsett í þar til gerðu sniðmáti sem hægt er að nálgast í handbók nemenda á heimasíðu skólans.
 • Nota skal vel læsilegt og skýrt letur, t.d. 12 pt. Times New Roman, 11 pt. Arial eða sambærilegt letur.
 • Miða skal við eitt og hálft línubil.
 • Ritgerð skal hafa blaðsíðutal neðst á síðu.

Til leiðbeiningar er hér farið yfir dæmigerða efnisröðun lokaritgerðar til BS/BA gráðu:

 • Forsíða (nota skal sniðmát sem nálgast má á vef skólans)
 • Samningur um trúnað (ef við á)
 • Titilsíða (sömu upplýsingar og á forsíðu)
 • Höfundarréttaryfirlýsing
 • Útdráttur (hér er í örstuttu máli greint frá helstu hugtökum, tilgátum og aðferðum sem beitt er við skrif ritgerðar og framkvæmd rannsóknar ef við á. Greint er frá helstu niðurstöðum og hvernig megi túlka þær – 240 orð að hámarki)
 • Útdráttur á ensku (240 orð að hámarki)
 • Formáli með undirskrift nemanda. Þar skulu koma fram upplýsingar um vægi verkefnisins í einingum og nafn leiðbeinanda ritgerðar
 • Efnisyfirlit
 • Mynda-/töfluyfirlit (ef við á)
 • Inngangur: Gerð er grein fyrir afmörkun viðfangsefnisins, tilgangi þess og gildi og höfundur útskýrir hvaða aðferðum hann ætlar að beita og rökstyður þá leið sem farin er
 • Meginmál: Í meginmáli er efni ritgerðarinnar, hugmyndir og kenningar sem fjallað er um útskýrt og rætt (skipt upp í kafla með viðeigandi hætti)
 • Samantekt og niðurstöður: Í niðurlagi eru aðalatriði ritgerðarefnis dregin saman og niðurstöður skýrðar
 • Heimildaskrá
 • Listi yfir viðtöl og heimildamenn ef við á
 • Fylgiskjöl ef við á
 • Baksíða

Hægt er að hlaða leiðbeiningunum niður með því að smella hér.

Gildir frá 1. ágúst 2019

Staðfest af rektor 4. júní 2019

Hvers vegna að velja Bifröst?

 1. Í fararbroddi í fjarnámi
 2. Allt námsefni aðgengilegt á netinu þegar þér hentar
 3. Skólinn kemur til þín og mætir þínum þörfum
 4. Sterk tengsl við atvinnulífið
 5. Persónuleg þjónusta